Народно читалище "Любен Каравелов 1897", с. Куртово Конаре

Читалище

Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897”, с. Куртово Конаре, работи за постиганe на следните цели:

  1. Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество
  2. Институционално укрепване на читалището като местен общностен център с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции
  3. Поддържане на традиционните читалищни дейности и фолклора и осигуряване на тяхната приeмственост от следващите поколения
  4. Повишаване ролята на читалището за социалната и културната интеграция на различни групи от общността - рискови, хора с увреждания, етнически и др.
  5. Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване на населението на Куртово Конаре чрез ускорено навлизане в дейността му на съвременните информационни технологии.
  6. Разширяване на възможностите на читалището за осигуряване на личностна реализация чрез: продължаващо образование и „Учене през целия живот”, повишаване на квалификацията, консултации и информационна дейност в областта на ИТ, езиковото обучение, селското стопанство, туризма и др.
  7. Засилване ролята на читалището при формиране на активно гражданство и кандидатстване с проекти по Оперативните програми на СФ на ЕС и Програмата за развитие на селските райони и други.
  8. Работа на читалището с младите хора от общността, подкрепа на техните инициативи, застъпничество за интересите им с цел да се постигнат положителни промени и реализиране на младежки проекти

Читалище "Л. Каравелов 1897" е основано от родолюбиви жители на селото на 28.09.1897 г. Дейността му започва с изнасяне на сказки, театрални представления и раздаване на книги. Сегашната сграда на читалището е открита на 27.12.1959 г. Днес то е център на духовния живот в селото и развива богата културна дейност.