Народно читалище "Марица 2008", с. Райново

Читалище

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Село Райново се намира на левия бряг на река Марица и отстои на 17 км. югоизточно от общински център Димитровград. Землището на селото е с площ 8150 дка, от които почти 7000 са широколистна гора. На запад граничи със Злато поле, на север със землището на с.Бащино, на изток с това на гр. Симеоновград, а на юг с р. Марица и с. Александрово.

ИСТОРИЯ

По Римско време тук е имало селище с изградена инфраструктура. От каменната кариера е добиван материал за много обекти, строени по онова време - може би дори и за прочутата Александровска гробница. Легендите говорят за таен път под р. Марица именно край Райново. До 1888 г. селището е било главно за околните села и се е наричало Ресинлии - по името на Разсилната книга, която се е водела там. Имало е две модерни речни мелници, обработващи зърното на стопаните от региона. В по ново време историята записва изграждането на военен лагер в Райновската кория. Личният състав на военнослужещите е надхвърлял 2000 души. Целта на този обект е била отбраната на новостроящия се Химически комбинат. През 1957 г. войниците са участвали в спасяването на покъщнина и добитък дошлите от наводнения. През 1968 г. от тук са тръгнали български войски за Чехословакия, където са взели участие в тамошните събития. Както много други, селища и Райново е дало своите жертви по време на войните, в които е участвала България.

ПОМИНЪК

Природните дадености са определяли и определят видовете стопански дейности и поминък на населението в Райново. Освен традиционните за региона земеделие и скотовъдство, за райновци най-характерни занаяти са още и каменоделство, зидарство, мелничарство, балъкчийство /риболов/, каикчийство /изработка на плавателни средства/ и лов. Също така в селото са живели майстори сарачи и майстори на окове /съоръжения за каруци/. В днешно време успешно се създават овощни градини от череши, ябълки ,сливи, бадеми и лешници. Фактът, че почти 900 дка от обработваемата земя попадат в зоната на НАТУРА2000 дава шанс за развитие на еко-земеделието.

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

В землището на с. Райново попада част от Защитена местност" Злато поле". Самата ЗМ представлява бивш меандър на р. Марица и дава място за гнездене, почивка и хранене на повече от 125 вида птици. Обитавана е също така и от редки мекотели, риби, земноводни, влечуги и бозайници. Растителният свят също е добре представен. По островите на Марица отново са се оформили подходящи местообитания. Богатата на дивеч Райновска кория подслонява и няколко от редките за България растителни видове като снежно кокиче, червена съсънка, птиче просо и златист залист.

ЧИТАЛИЩЕ

На 22.04.2008 г. в Хасковския окръжен съд беше вписано НЧ "Марица" - с. Райново. Основната задача на читалището е да възроди обществения живот в селото. Множеството мероприятия, организирани от ръководството, включват както възстановяването на традиционни празници, така и осъществяването на екопроекти, целящи запазване на природата и подобряване на жизнената среда в селото и общината. Една от осъществените идеи е интернет страницата на читалището, с която популяризираме забележителностите и културните събития от региона.