Сдружение „Знание”, гр. Ловеч

Сдружение

“Знание” - Ловеч е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение 193 от 24.02.1994 г. на Ловешкия окръжен съд. В организацията членуват 52 интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.

Мисията на сдружение “Знание” – Ловеч е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот.

Проекти на организацията