Фондация "Работилница за граждански инициативи", чрез фонд “Живо наследство” има ангажираност да подкрепи местни инициативи, които са насочени към опазването и представянето на местното фолклорно и нематериално културно наследство. Фондът е в съответствие с дългосрочната ангажираност на фондацията към подкрепа на местното развитие в малките населени места чрез мобилизиране на наличните ресурси. 

Фондът подкрепя проекти, които целят постигането на осезаема положителна промяна в социално-икономическо отношение, отнасят се до важни потребности на хората, насърчават диалога между различните групи в общността, основават се на местни партньорства, подпомагат процеси на събиране на местен потенциал, развиват самочувствието и капацитета на местните жители, организации и институции, развиват гражданското доброволчество като ресурс за опазване и оживяване на местното наследство, въвличат младите хора във всички етапи на инициативите по места, позволяват мултиплициране на ефектите и работа в мрежи. 

“Живо наследство” се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

Този сайт се реализира по програма "Живо наследство" 2013/2014 и има за цел да събере и съхрани информация свързана с работата на проектите подкрепени по програмата.  

Контактна форма


Име, Фамилия/ Организация*
E-mail*
Относно*
Съобщение*
Колко е 59+3 ?